San Luis Obispo

© Gregg M Erickson - Wikimedia Commons